Zakres Usług

      Zakres usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Tonowie ustalony jest na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, regulaminu mieszkańców oraz regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.

 • Dom funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, zgodny ze standardami w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańca domu.
 • W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca domu oraz zakresu usług, dom powołuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się w szczególności z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców.
 • Do podstawowych zadań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami.
 • Dom funkcjonuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańca domu, opracowywane z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca.
 • Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca domu koordynuje pracownik pierwszego kontaktu, wskazany przez mieszkańca domu, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy domu.
 • Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.

Dom świadczy usługi :

1) w zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości;

2) opiekuńcze, polegające na:

 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

3) wspomagające, polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
 • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi Domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
 • sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców Domu.

 

      Pełny dostęp do świadczeń zawartych w ofercie Domu, zasada podmiotowego i partnerskiego traktowania mieszkańca, w poczuciu akceptacji, szanując wolność, godność i niezależność oraz zapewniając bezpieczeństwo na terenie Domu, a także w trakcie zajęć organizowanych poza Domem jest priorytetem w organizacji życia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.