Procedura przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Tonowie

 
    Dom Pomocy Społecznej w Tonowie przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, wymagających stałej, całodobowej opieki. Każdy zainteresowany zamieszkaniem w naszym Domu swoje starania powinien rozpocząć od wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, osobiście lub przedstawiciela ustawowego i złożyć wniosek z prośbą o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. Tam też uzyskuje się wszystkie informacje o dalszych postępowaniach, prowadzącym do skompletowania niezbędnej dokumentacji, takiej jak:  
  • wywiad środowiskowy, który przeprowadzony zostaje przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej,  
  • opinia Ośrodka Pomocy Społecznej dotycząca sprawności psychofizycznej,  
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,  
  • zaświadczenie lekarza psychiatry,  
  • zaświadczenie o stopniu niepełnosprawności (gdy występuje),  
  • opinia psychologa,  decyzje o wysokości świadczeń,

oraz inne ważne informacje wynikające z przepisów. Po przygotowaniu całej dokumentacji i rozpatrzeniu wniosku; Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję kierującą i ustala odpłatność za pobyt. Komplet akt zostaje przekazany do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które wszczyna postępowanie o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej. W razie niemożliwości umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej, z powodu braku wolnych miejsc, informuje się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania. W przypadku posiadania wolnego miejsca dyrektor Domu powiadamia o tym fakcie, wysyłając zaproszenie do przybycia i zamieszkania w naszej placówce.

Mieszkaniec ponosi odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w wysokości nie większej niż 70% wartości dochodu, pozostałą kwotę brakującą do pełnego kosztu utrzymania ponosi rodzina lub gmina. Szczegółowe zasady o odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej.

Miesięczny koszt utrzymania w Domu na rok 2017 zgodnie z ogłoszeniem Starosty Żnińskiego z dnia 28.03.2017 wynosi 3287,59 zł.