Wpis do rejestru domów pomocy społecznej

     Dom Pomocy Społecznej w Tonowie uzyskał wpis do rejestru domów pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego w czerwcu 2007 roku. Dom spełnia wymagany standard usług zgodnie z: 

Zezwoleniem Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr WPS.VI.AMi.9013/21/2007.

Wpis ten był uzależniony od realizacji programu naprawczego. Program ten obejmował działania mające na celu:  poprawę warunków bytowych, socjalnych i sanitarnych mieszkańców Domu m.in. poprzez modernizację bazy lokalowej,  poprawę świadczonych usług opiekuńczych i wspomagających, podniesienie efektywności pracy działu opiekuńczo – terapeutycznego, m.in. poprzez zmianę organizacji tego działu, uruchomienie nowych form terapii i rehabilitacji oraz oferty dotyczącej czasu wolnego, relaksu i wypoczynku mieszkańców,  poprawę struktury zatrudnienia w dziale opiekuńczo – terapeutycznym poprzez zwiększenie limitu zatrudnienia i osiągnięcie wymaganego przepisami wskaźnika zatrudnienia.

Uzyskane zezwolenie z wpisaniem do rejestru jest przede wszystkim świadectwem jakości pracy Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, a także uwieńczeniem kilkuletniego wysiłku pracowników Domu, jaki włożyli w spełnienie przez Dom wymogów określonych w przepisach prawa i uzyskaniem standardu przez Dom Pomocy Społecznej w Tonowie.