Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej DPS w Tonowie

O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.

Na stronie internetowej Domu Pomocy Społecznej w Tonowie nie występują Filmy.
Dokładamy starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Data publikacji: 20.03.2020 r. Ostatnia aktualizacja 24.03.2020 r.

PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Dom Pomocy Społecznej w Tonowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Tonowie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lucyna Gawron, kadry@dpstonowo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 30 26 184 wew. 7. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej Domu Pomocy Społecznej
Strony Domu Pomocy Społecznej posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • mapa strony


ASPEKTY DOSTĘPNOŚCI SERWISU


ASPEKT TECHNICZNY


Serwis Biuletynu Informacji Publicznej spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością:

 • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony
 • Tytuły stron - prawidłowo wdrożone w całym serwisie; każda strona ma swój własny, unikalny tytuł, tworzony w oparciu o jeden, ustalony wzorzec
 • Konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna w całym serwisie
 • Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana
 • Pułapki klawiaturowe - wykluczone
 • Nagłówki - prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzanych przez redaktorów treści
 • Listy - prawidłowo użyte w całym systemie
 • Fokus oraz tabindex - prawidłowo wdrożone; każdy element nawigacji ma wyraźne obramowanie na aktywnym elemencie strony, a nawigacja za pomocą klawisza Tab jest logiczna.
 • Kontrast - wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących używających funkcji wysokiego kontrastu przy odwróceniu kolorów
 • Powiększanie tekstu – wymaganie spełnione; dla osób niedowidzących w celu powiększania i pomniejszania czcionek zaleca się stosowanie klawiszy ctrl+ i ctrl-
 • Rozdzielenie struktury i wyglądu - wymaganie spełnione; strony serwisu są dostępne i czytelne po wyłączeniu obsługi CSS.
 • Zgodność ze standardami - usunęliśmy prawie wszystkie błędy składniowe HTML.


ASPEKT INFORMACYJNY

Strona internetowa zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Informacje szczegółowe:

 • Zrozumiałość - teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,
 • Czytelność - redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.
 • Elementy graficzne - zdjęcia i grafiki mają wypełniony tzw. atrybut alt. Zawarte w nim opisy są odczytywane przez czytniki ekranów, czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące. Redaktorzy starają się na bieżąco uzupełniać alty.

ASPEKT ARCHITEKTONICZNY
Dom Pomocy Społecznej w Tonowie  znajduje się w gminie Janowiec Wlkp., w powiecie żnińskim,  województwo kujawsko - pomorkie. Położony jest 16 km od Żnina, 3 km od trasy Żnin-Janowiec Wlkp.

Do budynku prowadzą następujące wejścia.

 • B– patio (strona lewa)
 • C– patio (strona prawa)
 • D– administracja (front budynku, strona prawa)
 • G– parking (od strony drogi)
 • – wejście pod tarasem (od strony parku)
 • K– dworek


Przed schodami do wejścia bocznego C (patio) znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową wyposażony w poręcz. Do wejścia B głównego (patio strona lewa) prowadzą schody.

Dla osób na wózkach dostępna jest cała powierzchnia parteru budynku, pomieszczenia w piwnicy, 1 i 2 piętra budynku. W budynku korytarze szerokie wyposażone w poręcze, przestrzeń dostępna. Ubikacje przystosowane dla osób z niepełnosprawnością fizyczną. W budynku nie ma potrzeb zastosowania pochylni i podnośników. W budynku znajduje się winda, wejście do windy na parterze i w piwnicy budynku.

Przed bramą wjazdową i na terenie Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje parking.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Domu Pomocy Społecznej w Tonowie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Domu Pomocy Społecznej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona internetowa Domu Pomocy Społecznej w Tonowie spełnia wymagania w 93.28%.